Navštivte nás

Jedovnická 4, Brno

Volejte hutní servis

+420 545 229 779

Obchodní podmínky společnosti FeroStal a. s.

Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupních smluv sjednávaných společností FeroStal a. s. s třetími osobami při prodeji zboží.

I. Předmět jednotlivých kupních smluv

 1. 1. Předmětem jednotlivých kupních smluv bude hutní materiál prodávaný společností FeroStal a. s., dále jen zboží.

 2. 2. Základní povinností FeroStal a. s. z jednotlivé kupní smlouvy je dodat sjednané zboží a základní povinností kupujícího je toto zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.

 3. 3. Kupující je povinen při objednávání zboží uvést a doložit, kdo je oprávněn pro něho u FeroStal a. s. nakupovat, tj. převzít dodávané zboží, případně tak i uzavřít kupní smlouvu. Pokud tak neučiní při objednání, nebo nejsou-li tyto osoby specifikovány v příloze smlouvy o obchodní spolupráci musí zajistit, aby nakupující osoba nebo osoba i jen přebírající zboží, byla vybavena platnou plnou mocí. (V případě, že neučiní ani tak, platí, že ten, kdo předloží FeroStal a. s. originál objednávky kupujícího, je kupujícím zmocněn k nákupu zboží u FeroStal a. s. a že ten, kdo je ochoten zboží od FeroStal a. s. převzít a převzetí potvrdit, je tak pro kupujícího oprávněn učinit.) Kupující je povinen proto předložit při uzavírání kupní smlouvy platný výpis z OR nebo živnostenský list.

II. Charakteristika zboží

 1. 1. Pokud není v konkrétní kupní smlouvě dohodnuto jinak, je FeroStal a. s. povinna dodat zboží v jakosti a provedení, jež se hodí pro účel, k němuž se takové zboží zpravidla používá.

 2. 2. Dodávané zboží bude zabaleno způsobem obvyklým pro takové zboží v obchodním styku s přihlédnutím k místu dodání zboží a způsobu přepravy tak, aby bylo zajištěno uchování a ochrana zboží.

 3. 3. FeroStal a. s. potvrzuje, že jí u prodávaných výrobků, na něž se vztahuje zák. Č. 22/1997 Sb. a příslušná nařízení vlády, bylo vydáno příslušné prohlášení o shodě.

 4. 4. S ohledem na povahu zboží je množství zboží určeno teoreticky, rozdíl mezi množstvím takto určeným a množstvím skutečně dodaným a převzatým může činit až 5 %. Pokud je dodáno v této toleranci, jedná se o plnění řádné.

III. Vratné obaly

 1. 1. Vratným obalem se rozumí takový obal, který byl kupujícímu při dodání zboží účtován jako samostatná položka.

 2. 2. V případě dodání zboží ve vratných obalech se FeroStal a. s. zavazuje tyto obaly vykoupit zpět v příslušném počtu za podmínky, že je kupující vrátí nepoškozené do tří měsíců od dodání zboží. Obaly se vykupují za účtovanou částku, která bude snížena s ohledem na stupeň jejich opotřebení.

 3. 3. Při vracení obalů je kupující povinen uvést číslo daňového dokladu, kterým mu bylo dodání obalů účtováno.

IV. Lhůta k dodání zboží

 1. 1. Zboží je dodáno okamžikem jeho převzetí kupujícím nebo tím, že prodávající umožní s ním kupujícímu nakládat nebo  předáním prvnímu dopravci kupujícího.

V. Místo dodání zboží

 1. 1. Pokud se tak smluvní strany dohodnou, zajistí FeroStal a. s. odeslání zboží kupujícímu. Pokud není místo, kam má být zboží odesláno v jednotlivé kupní smlouvě uvedeno, považuje se za toto místo sídlo provozovny kupujícího a není-li sídlo provozovny uvedeno, považuje se za toto místo sídlo kupujícího. V případě, že místo dodání zboží není dostupné běžně používanými nákladními automobily, je kupující povinen upozornit na tuto skutečnost FeroStal a. s. v objednávce.

 2. 2. Kupující je povinen zajistit přítomnost osoby oprávněné k převzetí zboží v dohodnuté době v místě plnění.

 3. 3. Osoba pověřená kupujícím k převzetí zboží je povinna jeho převzetí potvrdit na dokladu o splnění s uvedením svého příjmení a jména, včetně čísla OP. Potvrzením dokladu dává souhlas s evidencí svých osobních údajů u kupujícího podle zvláštních zákonů.

 4. 4. Pokud místem dodání zboží je sídlo nebo místo podnikání prodávajícího a zboží tam nebude kupujícím převzato nejpozději do 10 kal. dnů od dohodnutého termínu může FeroStal a. s. od kupní smlouvy odstoupit.

 5. 5. Doklady, umožňující kupujícímu nakládat se zbožím, je prodávající povinen předat současně s ním.

VI. Výhrada vlastnictví

        Kupující nabývá vlastnické právo k dodanému zboží teprve úplným zaplacením dohodnuté kupní ceny.

VII. Kupní cena a cena za služby

 1. 1. Kupní cena dohodnutá ve smlouvě nebo objednávce je cenou pevnou a lze ji měnit výhradně dohodou obou stran.

 2. 2. Pokud kupující bude požadovat na zboží před jeho převzetím úpravy (např. dělení na požadované délky nebo i obdobné) vzniká FeroStal a. s. nárok na úhradu nákladů vzniklých provedením úprav. Pokud FeroStal a. s. následně využije svého práva k odstoupení od smlouvy z důvodů spočívajících na straně kupujícího, vznikne jí nárok na úhradu nákladů vzniklých s úpravou zboží pro kupujícího.

 3. 3. V případě, že zboží má být dodáno mimo provozovnu FeroStal a. s., má FeroStal a. s. nárok na úplatu za dopravu zboží. Pokud není výše úplaty za přepravu dohodnuta v jednotlivé kupní smlouvě, má FeroStal a. s. nárok na úplatu za přepravu ve výši obvyklé v době dodání zboží s přihlédnutím ke způsobu a předmětu přepravy.

 4. 4. V případě, že v důsledku porušení povinnosti uvedené v čl. V. odst. 2 je nutno dodání zboží realizovat opakovaně, má FeroStal a. s. nárok na úplatu za přepravu při opakovaném dodání zboží.

 5. 5. Ustanovení této smlouvy o placení kupní ceny se obdobně použijí i na placení úplaty za úpravu zboží podle odst. 2 a za dopravu zboží podle odstavců 3 a 4 tohoto článku a na placení úplaty za vratné obaly podle odst. 2 článku III.

 6. 6. Kupující není oprávněn fakturovanou cenu zadržet z důvodů reklamace.

 7. 7. Strany rámcové kupní smlouvy (dále jen smlouvy) si výslovně sjednaly, že veškeré spory vznikající z této smlouvy, budou rozhodovány v rozhodčím řízení v souladu se zákonem upravujícím v době jeho konání takovéto řízení (ke dni podpisu smlouvy je to zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění) za následujících podmínek. Pro případ sporu se strany dohodly, že ve věci rozhodne rozhodce jediný Bc. Karel Oprchal, Brno, Husova 165/5, PSČ 602 00, kancelář Brno, Rosická 1, PSČ 602 00, či jiný jediný prodávajícím určený rozhodce, když rozhodováno bude podle zásad spravedlnosti. Místo, kde se bude řízení konat, určí stanovený rozhodce. Rozhodčí řízení bude probíhat pouze písemně a na základě písemných podkladů předaných stranami, tj. bez ústního projednání věci a rozhodčí nález nebude obsahovat odůvodnění. Strany smlouvy se dohodly, že veškeré písemnosti v řízení (např. výzva k vyjádření, rozhodčí nález či usnesení) se doručují některé ze stran či rozhodci osobně oproti potvrzení převzetí, prostřednictvím třetích osob oproti potvrzení převzetí či poštou. Pokud se doručuje fyzické osobě, doručuje se na adresu bydliště uvedeného v záhlaví smlouvy. Strany smlouvy prohlašují, že jsou schopny si doporučenou poštu na adrese svého bydliště kdykoliv vyzvednout; pokud by přechodně po dobu nejméně 7 dnů nebyly schopny vyzvedávat takto doručnou poštu, tuto skutečnost sdělí určenému rozhodci či protistraně i s uvedením náhradní doručovací adresy. V případě změny bydliště jsou strany smlouvy povinny tuto skutečnost určenému rozhodci či protistraně oznámit -2- do 7 dnů. Zaslání písemnosti vydané v řízení dle rozhodčí doložky na adresu bydliště strany smlouvy, uvedenou ve smlouvě, případně na adresu oznámenou určenému rozhodci či protistraně, tak jak je uvedeno výše, je platné a účinné i v případě, že si některá ze smluvních stran doporučený dopis obsahující takovouto písemnost nevyzvedne, a to po uplynutí tří dnů od uložení na příslušné poště. Náklady rozhodčího řízení, tj. odměna rozhodce, které zahrnují i jeho administrativní náklady a náklady právního zastoupení, uhradí ta strana, která neměla ve sporu úspěch, a to v takovém poměru, v jakém ve sporu podlehla. Výši nákladů řízení a jejich rozdělení určí rozhodce ve svém nálezu.

 8. 8. Cena atestu, který bude dodatečně vyžádán bez předchozího uvedení v objednávce, je 100 Kč/ks.

VIII. Placení kupní ceny

 1. 1. Kupní cena je splatná v termínu uvedeném na účetním a daňovém dokladu – faktuře.

 2. 2. Kupní cena se považuje za zaplacenou okamžikem připsání peněžních prostředků na účet FeroStal a. s.. anebo jejím předáním do sídla FeroStal a. s.

 3. 3. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny v termínu určeném smlouvou sjednávají obě smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne jejího vyúčtování.

 4. 4. Prodávající je oprávněn postoupit svoji pohledávku za kupujícím jinému subjektu. Kupující přijímá možnost změny osoby věřitele. 

IX. Odpovědnost za vady

 1. 1. Prodávající odpovídá za vady prodávaného zboží. Kupující je povinen písemně uplatnit vady zboží prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy - je zjistil - převzal zboží - vady mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče, nejpozději do dvou let od doby převzetí zboží, jinak právo kupujícího z vad zboží zaniká.

 2. 2. Nároky kupujícího z vad zboží jsou: - odstranění vady dodáním jiného za vadné nebo chybějící zboží - odstranit vadu zboží opravou - přiměřená sleva z kupní ceny

 3. 3. Kupující je povinen reklamovat vady vždy písemně. Pro případ , že bude zjištěna odpovědnost prodávajícího, pak ten je povinen v dohodnuté lhůtě vadu odstranit tak, že poskytne kupujícímu plnění, na kterém se účastníci dohodnou v souladu s čl. IX. odst. 2.

 4. 4. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě porušení podmínek toho kterého obchodního vztahu (příp. konkrétního obchodního případu) zaniká ze strany prodávajícího povinnost dodržet svoje smluvní závazky a současně mu vzniká nárok na zaplacení vzájemně ujednané smluvní pokuty ve výši 50.000,-Kč za každé jednotlivé porušení smluvního vztahu. Smluvní pokuta musí být ze strany prodávajícího směrem k jejímu plátci, kupujícímu, řádně vyúčtována, vyúčtování musí obsahovat k jakému jednotlivému porušení se vyúčtování smluvní pokuty vztahuje.

X. Zasílání daňových dokladů

 1. Strany se dohodly na zasílání daňových dokladů – faktur elektronickou poštou ve formátu Adobe Portable Dokument Format (PDF). Faktury budou zasílané z e-mailových adres dodavatele: ferostal@ferostal.cz, fakturace@ferostal.cz Odběratel dostane fakturu na e-mailovou adresu k tomu určenou v rámcové kupní smlouvě. Dodavatel zárověň už nebude posílat faktury v papírové formě. Faktura poslaná elektronickou poštou je plnohodnotným daňovým dokladem.

 2. Změnu e-mailové adresy oznámí jedna strana e-mailem na komunikační adresu druhé strany. Změna adresy je platná po potvrzení přijetí změny druhou stranou.

 

XI.Právní vztahy smlouvou neupravené se řídí ustanoveními z. Č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění předpisů pozdějších.

FeroStal a. s. se zavazuje ohlásit změnu týkající se jeho registrace k DPH odběrateli prokazatelným písemným či elektronický způsobem do 7 dnů od provedení změny. Jestliže prokazatelně neohlásí odběrateli změnu a chybou v daňovém dokladu bude nárokovat DPH po odběrateli neoprávněně, ponese zodpovědnost za mylné snížení odvodu DPH ze strany odběratele, zjištěné kontrolou Finančního úřadu. Zároveň se zavazuje uhradit neoprávněně odečtené DPH a případné pokuty vyčíslené Finančním úřadem odběrateli.

 

XII. Obecné nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR)

 

 1. Správcem osobních údajů je FeroStal a.s., se sídlem Jedovnická 4lova 15, Brno – Líšeň, 628 00, IČ: 27703355.

 2. FeroStal a.s. zpracovává tyto osobní údaje: jméno, příjmení, titul, resp. název společnosti, adresa, IČO, DIČ, telefon, e-mail.

 3. Osobní údaje získává FeroStal a.s. přímo od partnerů nebo z veřejných zdrojů (Obchodní rejstřík, Živnostenský rejstřík aj.).

 4. FeroStal a.s., zpracovává osobní údaje za účelem plnění obchodních smluv.

 5. Osobní údaje jsou zpracovány v elektronické podobě pomocí prostředků výpočetní techniky nebo v listinné podobě. Osobní údaje jsou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti nebo oprávněným zaměstnancům zpracovatele a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. Aktuální seznam našich zpracovatelů naleznete ZDE.

 6. FeroStal a.s. uchovává osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu s klientem a do doby, než pominou veškeré právní základy pro zpracování osobních údajů nebo do odvolání souhlasu. Po takto ukončených oprávnění pro zpracování osobních údajů, budou Vaše osobní údaje vymazány nebo zpracovávány pouze v rozsahu a pro účely, ke kterým není dle právních předpisů nutný Váš souhlas.

 7. FeroStal a.s. přijímá veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů způsobem uvedeným v Zákoně nebo v jiných závazných právních předpisech a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů. Osobní údaje jsou u nás pod stálou kontrolou, a to jak elektronickou, tak i fyzickou. Máme aplikovány moderní bezpečnostní a kontrolní mechanismy, zajišťující maximální možnou ochranu dat. K ochraně osobních údajů používáme tyto zabezpečovací prvky:

  Počítače, servery, síťové disky, fyzické dokumenty sloužící k ukládání osobních údajů máme uchovány v bezpečném prostředí

  Veškerá úložiště jsou opatřena unikátními přístupovými hesly

  Ve všech našich zařízeních máme nainstalované placené antiviry

  Přístup k osobním údajům je udělen jen pracovníkům, či smluvním partnerům, kteří je potřebují k výkonu práce na principu „nutnosti“ (např. účtování, zákaznický servis, aj.). Veškeré osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

  Na vyžádání je společnost FeroStal a.s. povinna poskytnout vaše osobní údaje státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena zákonem.

 8. Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům. Na vyžádání tak vždy poskytneme našim uživatelům veškeré informace o zpracování těch osobních údajů, kde jsme v pozici správce osobních údajů (žádost je možné zaslat e-mailem na asist@ferostal.cz).

 9. Pokud subjekt zjistí, že jsou jeho osobní údaje nepřesně či chybně zpracovávány, má právo na to, aby byly jseho osobní údaje neprodleně opraveny.

 10. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány z důvodu plnění nějakého účelu a již nejsou pro daný účel potřebné a skončila naše archivační doba, automaticky osobní údaje mažeme. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu a subjekt údajů souhlas odvolá, osobní údaje vymažeme. Zde je třeba podotknout, že smažeme ty osobní údaje, u nichž jsme v pozici správce. Dále je třeba uvést, že právo na výmaz není absolutní a pokud máme nějakou objektivní povinnost data dále uchovávat (např. vedení účetnictví), dojde k výmazu těch osobních údajů, které nejsou již nadále potřebné pro původní účely zpracování.

 11. Subjekty údajů mají právo na to, abychom zpracování osobních údajů omezili (žádost je možné zaslat na e-mail na asist@ferostal.cz), pokud: I) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit; nebo II) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití; nebo III) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; nebo IV) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

 12. Pokud subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že FeroStal a.s. provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat FeroStal a.s. o vysvětlení nebo požadovat, aby IMP net s.r.o. odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů

  Nevyhoví-li FeroStal a.s. žádosti podle předchozí věty, má subjekt údajů právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 13. V případě jakýchkoliv dotazů na zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obracet písemně, elektronicky či telefonicky prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

 

        FeroStal a.s., Jedovnická 4lova 15, Brno 628 00

        e-mail: asist@ferostal.cz

        tel: +420 229 779

 

 1. Tyto zásady nabývají účinnosti dne 25.5.2018 a jsou k dispozici on-line na internetových

  stránkách www.ferostal.cz. Společnost FeroStal a.s. je oprávněna tyto Zásady v případě potřeby změnit způsobem sjednaným pro změnu podmínek používání služeb FeroStal a.s..

 

Obchodní podmínky jsou platné od 25.5.2018.

 

Předchozí obchodní podmínky platné od 14.2.2018 jsou k dispozici zde.

 

 

Proč zvolit nás

Protože vypálíme, nařežeme, ohneme, vyrobíme, povrchově upravíme, přivezeme a složíme!

Vše skladem

Vše skladem

Vlastní doprava

Vlastní doprava

Komplexní služby

Komplexní služby

Již 10 let s vámi

Již 10 let s vámi