Navštivte nás

Jedovnická 4, Brno

Volejte hutní servis

+420 545 229 779

Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR)

 

 1. Správcem osobních údajů je FeroStal a.s., se sídlem Jedovnická 4, Brno – Líšeň, 628 00, IČ: 27703355.

 2. FeroStal a.s. zpracovává tyto osobní údaje: jméno, příjmení, titul, resp. název společnosti, adresa, IČO, DIČ, telefon, e-mail.

 3. Osobní údaje získává FeroStal a.s. přímo od partnerů nebo z veřejných zdrojů (Obchodní rejstřík, Živnostenský rejstřík aj.).

 4. FeroStal a.s., zpracovává osobní údaje za účelem plnění obchodních smluv.

 5. Osobní údaje jsou zpracovány v elektronické podobě pomocí prostředků výpočetní techniky nebo v listinné podobě. Osobní údaje jsou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti nebo oprávněným zaměstnancům zpracovatele a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.

 6. FeroStal a.s. uchovává osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu s klientem a do doby, než pominou veškeré právní základy pro zpracování osobních údajů nebo do odvolání souhlasu. Po takto ukončených oprávnění pro zpracování osobních údajů, budou Vaše osobní údaje vymazány nebo zpracovávány pouze v rozsahu a pro účely, ke kterým není dle právních předpisů nutný Váš souhlas.

 7. FeroStal a.s. přijímá veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů způsobem uvedeným v Zákoně nebo v jiných závazných právních předpisech a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů. Osobní údaje jsou u nás pod stálou kontrolou, a to jak elektronickou, tak i fyzickou. Máme aplikovány moderní bezpečnostní a kontrolní mechanismy, zajišťující maximální možnou ochranu dat. K ochraně osobních údajů používáme tyto zabezpečovací prvky:

  Počítače, servery, síťové disky, fyzické dokumenty sloužící k ukládání osobních údajů máme uchovány v bezpečném prostředí

  Veškerá úložiště jsou opatřena unikátními přístupovými hesly

  Ve všech našich zařízeních máme nainstalované placené antiviry

  Přístup k osobním údajům je udělen jen pracovníkům, či smluvním partnerům, kteří je potřebují k výkonu práce na principu „nutnosti“ (např. účtování, zákaznický servis, aj.). Veškeré osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

  Na vyžádání je společnost FeroStal a.s. povinna poskytnout vaše osobní údaje státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena zákonem.

 8. Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům. Na vyžádání tak vždy poskytneme našim uživatelům veškeré informace o zpracování těch osobních údajů, kde jsme v pozici správce osobních údajů (žádost je možné zaslat e-mailem na asist@ferostal.cz).

 9. Pokud subjekt zjistí, že jsou jeho osobní údaje nepřesně či chybně zpracovávány, má právo na to, aby byly jseho osobní údaje neprodleně opraveny.

 10. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány z důvodu plnění nějakého účelu a již nejsou pro daný účel potřebné a skončila naše archivační doba, automaticky osobní údaje mažeme. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu a subjekt údajů souhlas odvolá, osobní údaje vymažeme. Zde je třeba podotknout, že smažeme ty osobní údaje, u nichž jsme v pozici správce. Dále je třeba uvést, že právo na výmaz není absolutní a pokud máme nějakou objektivní povinnost data dále uchovávat (např. vedení účetnictví), dojde k výmazu těch osobních údajů, které nejsou již nadále potřebné pro původní účely zpracování.

 11. Subjekty údajů mají právo na to, abychom zpracování osobních údajů omezili (žádost je možné zaslat na e-mail asist@ferostal.cz), pokud: I) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit; nebo II) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití; nebo III) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; nebo IV) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

 12. Pokud subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že FeroStal a.s. provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat FeroStal a.s. o vysvětlení nebo požadovat, aby IMP net s.r.o. odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

  Nevyhoví-li FeroStal a.s. žádosti podle předchozí věty, má subjekt údajů právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 13. V případě jakýchkoliv dotazů na zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obracet písemně, elektronicky či telefonicky prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

       
        FeroStal a.s., Jedovnická 4, Brno 628 00

        e-mail: asist@ferostal.cz

        tel: +420 545 229 779

 1. Tyto zásady nabývají účinnosti dne 25.5.2018 a jsou k dispozici on-line na internetových stránkách www.ferostal.cz. Společnost FeroStal a.s. je oprávněna tyto Zásady v případě potřeby změnit způsobem sjednaným pro změnu podmínek používání služeb FeroStal a.s..

   
V Brně 25.5.2018

Proč zvolit nás

Protože vypálíme, nařežeme, ohneme, vyrobíme, povrchově upravíme, přivezeme a složíme!

Vše skladem

Vše skladem

Vlastní doprava

Vlastní doprava

Komplexní služby

Komplexní služby

Již 10 let s vámi

Již 10 let s vámi